Pestovateľská
Pálenica

Našou víziou je ponúknuť vlastné produkty pod značkou Stará Škola s dôrazom na maximálnu kvalitu a zároveň ponúkať aj služby pestovateľskej pálenice širokej verejnosti, kde si môžete dať vypáliť kvalitný ovocný destilát priamo z Vášho ovocia.

Najmodernejšia
technológia

Pálenica je vybavená najmodernejšou technológiou, prebieha v dvojplášťovom medennom kotli, ktorý zaručuje rovnomerný a efektívny ohrev kvasu, bez rizika prehrievania (ktoré by sposobovalo horkosť finálneho produktu). Destilát sa koncentruje a separuje v trojstupňovej medennej rektifikačnej kolóne s veľkým medenným deflegmatorom. Tato technólogia nam dáva možnosť vysokého stupňa separácie destilovaného produktu. Výsledkom je výnimočný a exkluzívny destilát.

Cenník Služieb

Pálenie Štandard

Pálenie
Štandard

Tento typ destilácie je určený pre maximálnu výťažnosť destilátu primárne z menej aromatického kvasu ako je napríklad vínovica z nearomatického hrozna, jablkovica, ...

DESTILÁCIA JE UKONČENÁ
PRI STUPŇOVITOSTI DESTILÁTU
CCA 40%

Cena: 8,50 € za 1 litra 52% destilátu
Cena za službu: 4,626 €
Spotrebná daň: 3,874 €

Pálenie Komfort

Pálenie
Komfort

Destilácia prebieha pri nižšej teplote a je časovo náročnejšia. Tato metoda je určená hlavne pre výrobu aromatických ovocných destilátov ako je marhuľovica, hruškovica, slivovica, ...

DESTILÁCIA JE UKONČENÁ
PRI STUPŇOVITOSTI DESTILÁTU
CCA 50%

Cena: 9,10 € za 1 litra 52% destilátu
Cena za službu: 5,226 €
Spotrebná daň: 3,874 €

Pálenie DeLuxe

Pálenie
DeLuxe

Tento typ destilácie je určený pre kvasy s nízkym obsahom alkoholu ako napríklad malinovica, jahodovica, ...

DESTILÁCIA JE UKONČENÁ
PRI STUPŇOVITOSTI DESTILÁTU
CCA 40%

Cena: 8,90 € za 1 litra 52% destilátu
Cena za službu: 5,028 €
Spotrebná daň: 3,874 €


Pálenie
Fix

Tento typ destilácie je určený pre kvasy s objemom do 100L a kvasy nižšej kvality s nízkou výťažnosťou. Cena je fixná nezávisle na objeme.

Cena: 70 €
Spotrebná daň (do 43LA): 7,452€
Spotrebná daň (nad 43LA): 14,904€

Riedenie
Destilátov

V prípade potreby ponúkame našim klientom riedenie destilátu na požadovanú liehovitosť demineralizovanou vodou v cene služby. Aromatické destiláty neodporúčame riediť na liehovitosť nižšiu ako 52% z dôvodu možného zakalenia destilátu.

Cena destilovanej vody: 0,50 € / 1 liter

Príprava
Kvasu

Technológia destilácie je len 50% úspechu. Najdôležitejšou ingredienciou je kvalitne pripravený kvas. Dajte si profesionálne priraviť kvas. Stačí aby ste nám priniesli Vaše ovocie, my Vám ho spracujeme na homogénny rmut očistený od kôstok a prípadných iných nečistôt. Tento rmut bude zakvasený našimi odborníkmi pomocou ušlachtilých kvasiniek a po ukončení kvasného procesu ihneď destilovaný na finálny produkt.

Minimálne množstvo spracovania je 2000kg
Cena 0,30 Eur / kg


Podmienky Pálenia Destilátov

PRED ZAČATÍM DESTILÁCIE PESTOVATEĽ SPÔSOB DESTILÁCIE ŠTANDARD, PREMIUM RESP. DE LUXE OZNAČÍ PÍSOMNE DO ŽIADOSTI O DESTILÁCIU A POTVRDÍ TO SVOJÍM PODPISOM. CENA ZA SLUŽBU PÁLENIE DESTILÁTU PODLA ŽIADOSTI PESTOVATEĽA ZAHŔŇA:

- použitie výrobného zariadenia pálenice vrátane spotrebovanej energie
- práca obsluhy zariadenia
- likvidácia výpalkov
- režijné náklady prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, IČ DPH: SK2020408786, preto v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je v cene služby započítaná položka 20% DPH. Zákazník – pestovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice spotrebnú daň z liehu v sume 5,40 € za liter 100% alkoholu (t.j. 2,808 € za 1 liter 52% destilátu) do množstva 43,0 litrov l00% alkoholu na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie, t.j. celkom 82,69 l 52%-ného destilátu.Pri destilácii nad uvedený limit zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane z alkoholu, t. j. 10,80 € za liter l00%-ného alkoholu.Napríklad pri riedení destilátu na 52%,  je spotrebná daň z liehu 5,616 €/ 1 l:

INFORMÁCIE PRE PESTOVATEĽOV

Na základe zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 5. 2004 a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, platnej od 1. 3. 2003, dávame na vedomie informácie, týkajúce sa pestovateľov, ktorí si chcú dať spracovať ovocný kvas v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia:

- alkohol vyrobený v liehovarníckom závode je zdaňovaný spotrebnou daňou z liehu. Odvodenou jednotkou pre výpočet dane je 1 liter absolútneho (100 % - ného) alkoholu

- podľa § 6 zákona č. 105/2004 Z. z., základná sadzba spotrebnej dane z liehu je 10,80 € za liter absolútneho (100 % - ného) alkoholu, znížená sadzba dane je 5,40 € za liter absolútneho alkoholu. Znížená sadzba dane sa uplatňuje na alkohol v maximálnom množstve 43 litrov absolútneho alkoholu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie (1. 7. – 30. 6.)

- podľa § 19, ods. 11, zákona č. 105/2004 Z. z., prevádzkovateľ liehovaru vyberá spotrebnú daň od pestovateľa pri odovzdaní vyrobeného alkoholu.

- podľa § 19, ods. 13, zákona č. 105/2004 Z. z., lieh (destilát) vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.

- podľa § 4 Vyhlášky Min. pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z., pestovateľ je povinný predložiť prevádzkovateľovi liehovaru písomnú žiadosť o spracovanie ovocného kvasu a výrobu destilátu, ktorá musí obsahovať:

1. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
2. množstvo a druh dodaného kvasu
3. dátum podania žiadosti

Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné potvrdenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie sídlo liehovaru a množstvo vyrobeného destilátu v litroch absolútneho alkoholu.

insert google map into wordpress